Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

GEZOCHT: Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap voor de schoolraad

(meer info onderaan deze bladzijde)

Welkom op onze school!

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling en laten zich niet zomaar opvoeden. Zij zijn zelf ook actieve partner. Als opvoeder sta je er niet alleen voor en kan je rekenen op de ondersteuning van de school, de ruimere omgeving. We zijn blij om jouw kind(eren) te mogen verwelkomen in onze school en voor het vertrouwen dat je in onze directie en leerkrachten stelt. We zullen jouw kind(eren) graag mee op pad nemen.

Als stedelijke basisschool hebben we volgende doelen voor ogen:

  • een maximale vorming van de persoonlijkheid van ieder kind
  • gericht op een kritisch-creatieve integratie
  • en dit vanuit een fundamentele democratische houding.
  • in een hedendaagse veranderende maatschappij en cultuur

Kortom de kans om te spelen, te leren en te leven. Kansrijk onderwijs voor alle kinderen, daar gaan wij voor. Maar dit kan een school alleen niet waarmaken. Het is belangrijk dat we de handen in elkaar slaan om ‘samen – beter – school – te – maken’. Als dorpsschool willen we echt deel zijn van de buurt waar onze leerlingen opgroeien. Verder vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen actief de wereld verkennen, sporten, spelend leren, waarden en normen leren kennen, sociale vaardigheden oefenen, zich veilig in het verkeer leren bewegen en zorgzaam leren zijn.

We hopen dat alle leerlingen, klein en groot, zich thuis zullen voelen in onze school.

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap voor de schoolraad

Oproep vrijwilliger schoolraad voor de geleding van de lokale gemeenschap stedelijk basisonderwijs Geel:

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren. De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan en bestaat uit een geleding van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad is telkens voor een periode van 4 jaar en vergadert ongeveer 3x per jaar. De geledingen van de ouders en het personeel zijn ondertussen gevormd en bestaan telkens uit 7 personen, de vertegenwoordiging van elke school binnen de scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs Geel. Nu zijn we nog opzoek naar een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap met een max. van 7 deelnemers voor deze geleding.

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school.
De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en voorbereiding op het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de schoolgebouwen voor buitenschoolse kinderopvang.

Voorwaarden:

*   Voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuelen titel of namens een organisatie of vereniging;
*   Bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;
*   Meerderjarig zijn;
*   Geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling, van de geleding ouders of van de geleding personeel.

Voel jij je geroepen om deel uit te maken van onze schoolraad. Stel je dan nu kandidaat! Stuur een mail met jouw gegevens en motivering voor jouw deelname naar stedelijkonderwijs@geel.be<mailto:stedelijkonderwijs@geel.be> vóór 4 maart 2021.