Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

Zorgbeleid

Scholengemeenschap: Stedelijke Basisscholen Geel

Vanuit het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Geel wordt gesteld dat het stedelijk onderwijs “een maximale vorming van de persoonlijkheid van ieder kind” beoogt. Het wil dat bereiken door het creëren van een positief klimaat, door onderwijs en vorming en door psychopedagogische ondersteuning. Op deze manier wordt er gestreefd naar onderwijs op maat van ELKE leerling. Meer informatie zie Zorg SBS Geel.

Hoe zorgen wij op school?

Meer informatie over ons zorgbeleid kan je lezen in onderstaand document.

Zorgzaam werken in SBS Winkelomheide

 

Zorg en aandacht voor alle kinderen

“Zorg” is één van de sleutelbegrippen. Het gaat hier zeker niet enkel om een verhoogde aandacht voor de zwakkere of jongere kinderen. Een school organiseert haar werking en structuur zo dat elk kind zich op zijn tempo en vanuit een door echte interesse zelfgestuurde betrokkenheid kan ontwikkelen.

Dat is een nieuwe, maar mooie uitdaging voor de school in haar geheel en voor elke individuele leerkracht in het bijzonder.

Om hier vorm en inhoud aan te kunnen geven, krijgen wij bijkomende lestijden toebedeeld. Dat is zeker niet toereikend voor de opdracht die er tegenover staat, maar toch voldoende om de zorg-kracht, die al binnen de school aanwezig is, wat te vergroten.

Door aanvullingen vanuit het lestijdenpakket kunnen we zo één leerkracht vrij maken om als zorgcoördinator (zoco) en zorgjuf te fungeren. Haar werkterrein omvat drie aspecten:

  • zorgen voor een aangepaste begeleiding van kinderen met problemen;
  • het ondersteunen van leerkrachten bij het werken in hun klas;
  • het uitwerken van een weloverwogen zorgbeleid voor onze school.

In haar opdracht staat de zoco niet alleen. Ze maakt deel uit van een zorgteam  met nog 3 deeltijdse zorgleerkrachten. Dit zorgteam staat samen in voor de begeleiding van de leerlingen.

Gedurende het schooljaar houden we op drie vooraf afgesproken tijdstippen kindbesprekingen, namelijk de klasgesprekken en het Multi-Disciplinair-Overleg (MDO).

  • De klasgesprekken: aan de klasgesprekken nemen de klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgjuf en directie deel. Tijdens de klasgesprekken bespreken we de klasgroep als geheel en alle leerlingen uit deze groep. Zo behouden we het algemene overzicht. Hier bepalen we ook welke leerlingen verder besproken worden tijdens het Multi-Disciplinair-Overleg (MDO).
  • Het Multi-Disciplinair-Overleg (MDO): aan het MDO nemen de klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgjuf, CLB-medewerker en directeur deel. Dit gesprek richt zich eerder op de kinderen met een probleem. Dit kan zich situeren op een leergebied, alsook op vlak van gedragingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Meestal is er trouwens een vermenging van verschillende oorzaaksfactoren.

Indien er ontwikkelings- of leerachterstanden worden opgemerkt, dan worden de ouders daar na zo´n bespreking van op de hoogte gebracht. Samen wordt dan beslist welke wegen er verder zullen gevolgd worden.

De bevindingen, opmerkingen en afspraken die gemaakt worden tijdens een MDO of een oudergesprek blijven bewaard in het leerlingvolgdossier (lvs) dat gedurende de schoolloopbaan van het kind steeds wordt aangevuld. Daardoor groeit het inzicht in het kind én de eventuele moeilijkheden, wat de aanpak ervan zeker ten goede komt.

Ook als ouder kunt u zich wel eens zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Aarzel dan niet om dit aan de school te signaleren. Door die opmerking zullen wij uw kind dan met een betere bril bekijken en wordt ons inzicht vergroot.

Indien u vragen heeft, kan u steeds terecht op onze school.